Bezoek van minister Brinkhorst aan het Lagerhuis zorgt voor pittige discussies

Woensdag 14 maart kwam minister Brinkhorst (LNV) 's avonds langs in het Lagerhuis. In een toespraak maakte hij zijn plannen voor herstructurering van de volkstuinsector openbaar. De discussies die hierdoor ontstonden, waren wederom niet van de lucht.

Ingrijpen noodzakelijk
Ondanks de perikelen rond het mond- en klauwzeer had minister Brinkhorst voldoende gelegenheid om ten overstaan van enkele tientallen belangstellenden zijn plannen omtrent de volkstuinhouderij te weerleggen. Zijn standpunt daarin was duidelijk: keiharde herstructureringsmaatregelen kunnen niet uitblijven. "Ik constateer dat het areaal volkstuin onevenredig blijft toenemen in verhouding tot de groei van de bevolking", aldus de bewindsman in zijn redevoering. "Dit betekent een onnodige claim op de ruimte en zorgt bovendien voor extra milieuoverlast. Deze ontwikkeling dient te worden stopgezet, anders is Nederland in een mum van tijd te klein voor al die volkstuinen. Verder wordt de concurrentiepositie van de volkstuinhouders op den duur door hun eigen groei ondermijnd. Een andere aanpak is dringend gewenst en zolang de initiatieven hiervoor niet uit de sector zelf komen, dient één en ander van hogerhand te worden bijgestuurd."

Volkstuinrechten
Om te komen tot een duurzaam rendabele volkstuinsector, kwam minister Brinkhorst met een stelsel van volkstuinrechten op de proppen. Dit betekent dat elke volkstuinier gebonden is aan een maximaal aantal vierkante meters volkstuin, uitgedrukt involkstuinrechten (vtr's). De tuinier mag wel zelf bepalen

De reactie van minister Brinkhorst op de vraag van Gait van het Lagerhuis of de minister hem een dagje kon komen helpen in de volkstuin.

welke groente hij op deze oppervlakte gaat verbouwen. De rechten zijn uiteraard verhandelbaar. "Het is de bedoeling dat het stelsel op 1 januari 2003 in gebruik wordt genomen. Tot die tijd heeft de Nederlandse volkstuinsector de tijd om aan het systeem te wennen. Ook hebben controlerende instanties de gelegenheid toezichthouders aan te stellen en op te leiden", licht Brinkhorst deze termijn toe.

Geen inkrimping
Als uitgangspunt voor het huidige aantal volkstuinrechten wordt de hoeveelheid volkstuin genomen die de tuinier op 1 januari 2000 in beheer had, minus 10 procent. De herstructurering betekent dus ook meteen een stukje inkrimping? "Nee", aldus de LNV-voorman. "Door het nieuwe systeem zullen er ongetwijfeld knelgevallen ontstaan, die na lang aandringen om dubieuze redenen alsnog rechten krijgen toegewezen. We schatten dat dit toch zo'n 10 procent van het huidige areaal zal zijn. Wanneer we die 10 procent er nu niet meteen afhalen, zou de nieuwe structuur dus nog eenmalig een extra uitbreiding teweeg kunnen brengen.

Dat is natuurlijk niet onze bedoeling."

Heftige discussies
Meteen nadat de minister zijn plannen ten toon had gespreid en iedereen van nieuw bier was voorzien, barstten de discussies in het Lagerhuis los. Het waren echter niet zozeer de politieke
beslissingen, maar de eigen belangen die hierin de boventoon voerden. Men was het voortdurend met elkaar oneens over elkaars toekomstige volkstuinrechten. Met name Gait van het Lagerhuis werd ervan beschuldigd veel te veel volkstuin in bezit te hebben. Bovendien hield men hem voor een groot deel verantwoordelijk voor de huidige malaise in de sector. Uiteraard was Gait het hier niet mee eens.
Over en weer werd al flink gehandeld in rechten en enkelen gingen erom dobbelen. Leipe Leo werd naar huis gestuurd toen hij aan minister Brinkhorst verklapte dat Klaas een illegale caravanstalling op zijn volkstuin had gebouwd. De minister zag het echter allemaal glimlachend aan en dronk nog een paar pilsjes, waarna hij om één uur samen met zijn chauffeur huiswaarts keerde.